• _MG_0985

    White Noise in Amasia, Armenia/Ամասիայի Սպիտակ Աղմուկը

    Շիրակի մարզը հայտնի է իր յուրահատուկ սառը լեռնային կլիմայական պայմաններով։ Ի տարբերություն Արարատյան դաշտի մարզերի, ամառն այստեղ մեղմ է, հով ու կարճատև, իսկ ձմեռը… ձմեռը Շիրակում մեկ այլ պատմություն է,…

  • Father Yeznig 2010 1

    How a Punk Rock Drummer Saved the Armenian Chants of Aleppo

    Jason Hamacher’s band had broken up. The tour he was meant to embark on got cancelled. He was angry and frustrated, having reached a point where he was questioning if “rocking out” for the rest of his life was something he really wanted to do.